Informació dels ajuts a la rehabilitació

Informació dels ajuts a la rehabilitació

Ajuts a la rehabilitació residencial i habitatge social.Programes d’ajuda de rehabilitació en l’entorn residencial i construcció d’habitatges de lloguer social en edificis energèticament eficients. Rehabilitacions en l’àmbit de barri i a nivell d’edifici, millora deficiència energètica d’habitatges, ajuda a l’elaboració del llibre de l’edifici existent i suport a oficines de rehabilitació.

Obra de façana a Barcelona
Ajuts per la rehabilitació, Obra de rehabilitacio d’una façana a Barcelona, gracia

Actuacions

1.Programa d’ajuts a les actuacions de Rehabilitació en l’àmbit de Barri: Realització conjunta d’obres de rehabilitació en edificis d’ús residencial i habitatges, inclosos els habitatges unifamiliars, i d’urbanització o reurbanització d’espais públics (ERRP) .

 1. Programa de suport a les oficines de Rehabilitació: Finançament del servei d’oficines de rehabilitació, tipus finestreta única, que tinguin per objecte coordinar, informar i facilitar la gestió de l’ajuda.
 2. Programa ajuda a les actuacions de Rehabilitació en l’àmbit d’edifici: Finançament d’obres o actuacions als edificis d’ús residencial, on s’obtingui una millora acreditada de l’eficiència energètica, en especial atenció a l’envolupant en edificis de tipologia residencial col·lectiva.
 3. Programa ajuda a les actuacions de millora de l’eficiència energètica a Habitatges: Finançament d’actuacions o obres de millora de l’eficiència energètica als habitatges, siguin unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.
 4. Programa d’ajuda a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació: Impulsar la implantació i generalització del Llibre de l’Edifici existent per a la rehabilitació, que cobreixi part de les despeses d’honoraris professionals, així com el Desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral d’edificis d’acord amb els límits establerts.
 5. Programa ajuda a la construcció d’habitatges de lloguer social en edificis energèticament eficients: fomentar i incrementar el parc públic d’habitatges energèticament eficients, destinats al lloguer social o a preu assequible, mitjançant la promoció d’habitatges de nova construcció o rehabilitació d’edificis.

 

Beneficiaris Informació Addicional

 • Entitats públiques.
 • Propietaris d’unifamiliars i habitatges en alçada.
 • Comunitats de veïns.
 • Societats Cooperatives.
 • Empreses arrendatàries o concessionàries dels edificis.
 • Propietaris, usufructuaris o arrendataris d’habitatges i locals, siguin particulars o empreses.
 • Responsables de l’execució integral de l’àmbit de l’ERRP (Entorns Residencials de Rehabilitació Programada)
 • Particulars, autònoms, pimes, empreses, titulars d’una explotació agropecuària.
Rehabilitacio edifici
Ajuts per la rehabilitació

Terminis

Termini de presentació de sol·licitud: Des de: A concretar per cada comunitat autònoma. Fins al 30/06/2026.

Termini d’Execució: Les actuacions hauran d’estar concloses pel 30 de juny del 2026.

Termini de Justificació: La documentació Justificativa haurà de ser aportada amb anterioritat al 31 de desembre de 2026.

Quanties

La quantia dependrà del tipus d’actuació o programa.

 1. Programes de rehabilitació en l’àmbit de barri: Els ajuts s’atorgaran com a imports fixos unitaris que cobriran parcialment els costos subvencionables.
 2. Programa oficina de Rehabilitació: La quantia de les ajudes serà de fins a 800 euros per habitatge rehabilitat del programa de rehabilitació a nivell d’edifici.
 3. Programa de rehabilitació en l’àmbit d’edifici: Els ajuts s’atorgaran com a imports fixos unitaris que cobriran parcialment els costos subvencionables.
 4. Programa de millora deficiència energètica: Import de la subvenció serà del 40% del cost de l’actuació, amb un límit de 3.000 €.
 5. Programa de l’elaboració del llibre i la redacció de projectes de rehabilitació:• Per a l’elaboració del llibre:

— Habitatge i edificis de fins a 20 habitatges: 700 €, més una quantitat de 60 € per habitatge.

— Habitatges i edificis de més de 20 habitatges: 1.100 €, més una quantitat de 40 € per habitatge, amb una quantia màxima de 3.500 €.

 • Per elaborar el projecte de rehabilitació integral d’edificis:

─ Habitatges i edificis de fins a 20 habitatges: 4.000 €, més una quantitat de 700 € per habitatge.

─ Habitatges i edificis de més de 20 habitatges: 12.000 €, més una quantitat de 300 € per habitatge. Amb un màxim de 30.000 €.

detall construcctiu
Ajuts per la rehabilitació, Obra de rehabilitacio envolvents edifici

Costos Elegibles

 • Seran les que realitzin en habitatges i en què s’aconsegueixi una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de com a mínim el 7% o una reducció del consum d’energia primària no renovable d’almenys un 30%.
 • Les actuacions de modificació o substitució d’elements constructius de l’envolupant tèrmic, per adequar-ne les característiques als valors límit de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l’aire

.• Els honoraris dels professionals intervinents, el cost de la redacció dels projectes, informes tècnics i certificats necessaris, les despeses derivades de la tramitació administrativa, i altres despeses generals similars, sempre que tots estiguin degudament justificades.

 

Informació addicional

 • Els habitatges per als quals se sol·liciti l’ajut han de constituir el domicili habitual i permanent.
 • No es poden incloure els impostos, taxes o tributs. Això no obstant, l’IVA o l’impost indirecte equivalent poden ser considerats elegibles sempre que no puguin ser susceptibles de recuperació o compensació total o parcial.

 

Informació oficial:

https://www.portaldeayudas.com/wp-content/uploads/AY0024-Real_Decreto_Estatal.pdf

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *